Zásady ochrany osobních údajů

Je pro nás velmi důležité chránit vaše osobní údaje. Zavázali jsme se chránit soukromí jednotlivců, kteří navštíví naše webové stránky a používají naše online nástroje. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále také jen Zásady) bychom vás rádi informovali o postupu při shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že přijímáte tyto zásady ochrany osobních údajů, když navštívíte naše webové stránky nebo je jinak použijete, bez ohledu na to, zda budete během návštěvy našich webových stránek požádáni o udělení dodatečného povolení. Je vaší výhradní odpovědností přečíst si tyto zásady ochrany osobních údajů.

 1. Informace shromažďujeme

1.1. Při návštěvě webových stránek se můžete rozhodnout, že nám poskytnete určité informace o sobě, a to vyplněním online formulářů, registrací na našich webových stránkách, zadáním objednávky, kontaktováním nás atd. Typy osobních údajů, které nám můžete poskytnout, mohou být: bez omezení kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo), uživatelské jméno a osobní preference, zájem o využívání různých produktů a služeb, obsah komunikace s námi. Pro přístup na webové stránky nejste povinni poskytnout výše uvedené osobní údaje, nicméně v tomto případě vám některé funkce nemusí být dostupné.

1.2. Ihned po vstupu na stránky můžeme automaticky obdržet některé informace, které lze použít k vaší identifikaci, například název domény, IP adresa vašeho počítače, typ prohlížeče, operační systém a platforma, kterou používáte, technické informace, informace o geografické poloze při návštěvě webové stránky (délka pobytu, oblíbené produkty, doba odezvy stránky, navigační cesty, jakož i informace o čase, frekvenci a způsobu využívání služby z vaší strany atd.). Tyto informace můžeme použít jednotlivě nebo souhrnně pro technickou správu našich webových stránek, analytický sledovací systém, výzkum a vývoj. Cílem takového zpracování je sledování a zlepšování služeb našich webových stránek.

 1. Zpracování osobních údajů

Vaše údaje chráníme tím, že přístup k vašim údajům omezujeme pouze na ty, kteří k nim potřebují mít přístup, aby mohli provádět nebo usnadňovat transakce mezi vámi a námi, nebo na ty, kteří jinak potřebují provést akce popsané v této části.

2.1. Můžeme zpracovávat vaše údaje, které jsou uvedeny ve vašem profilu na našich webových stránkách. Údaje o profilu mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilovou fotografii, pohlaví, datum narození, rodinný stav, zájmy, koníčky, vzdělání a místo zaměstnání. Vědomě neshromažďujeme informace o lidech mladších 18 let. Údaje o profilu mohou být zpracovávány, abychom vám umožnili používat a sledovat naše webové stránky a služby, vytvářet a spravovat váš osobní profil, pracovat s webem, poskytovat naše služby, zajistit zabezpečení našich webových stránek a služeb, zálohování dat v našich databázích a komunikaci s vámi. Cílem takového zpracování je řádná správa našich webových stránek a našeho podnikání.

2.2. Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte na webových stránkách nebo prostřednictvím našich služeb. Údaje o zveřejňování mohou být zpracovávány za účelem zveřejňování nebo správy našich webových stránek a služeb. Cílem takového zpracování je řádná správa našich webových stránek a našeho podnikání.

2.3. Můžeme zpracovávat informace z vašeho požadavku na zboží a/nebo služby. Žádost o údaje může být zpracována za účelem nabízení, prodeje a prodeje relevantního zboží a/nebo služeb vám a zpracování vašich individuálních požadavků. Cílem takového zpracování je řádná správa našich webových stránek a našeho podnikání.

2.4. Můžeme zpracovávat údaje o vztazích se zákazníky, zejména kontaktní údaje zákazníků. Údaje o vztazích se zákazníky mohou zahrnovat jméno, místo výkonu práce, zaměstnání nebo názvy rolí, kontaktní informace a informace získané při komunikaci s vámi. Údaje o zákaznických vztazích mohou být zpracovávány za účelem správy našich vztahů se zákazníky, komunikace se zákazníky, vedení záznamů o takové komunikaci, pomoci vám při výběru produktů a poskytovat vám doporučení, propagovat naše produkty a služby zákazníkům. Cílem takového zpracování je řádné řízení vztahů se zákazníky.

2.5. Údaje, které nám poskytnete, můžeme zpracovávat za účelem přihlášení k odběru našich e-mailových zpravodajů a/nebo zpravodajů. Údaje o zprávách mohou být zpracovávány za účelem zasílání relevantních zpráv a/nebo newsletterů, informací o našich produktech, službách a reklamních materiálů. Cílem takového zpracování je řádná správa našich webových stránek a našeho podnikání.

2.6. Kromě účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou uvedeny v této části, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také, pokud je takové zpracování nezbytné pro plnění zákonných povinností, podle kterých jsme povinni tak činit chránit své životní zájmy nebo životní zájmy jiných fyzických osob.

 1. Poskytování Vašich osobních údajů dalším osobám

3.1. Osobní údaje, které shromažďujeme, nepronajímáme, neprodáváme ani jinak nesdílíme, s výjimkou případů popsaných níže. Vaše osobní údaje můžeme sdílet za účelem provádění akcí popsaných v této části.

3.2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členovi naší skupiny společností (tj. dceřiným společnostem, konečné holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a právní důvody stanovené v těchto zásadách.

3.3. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb provádějícím služby naším jménem, ​​na náš pokyn, pojistitelům nebo odborným poradcům, pokud je to přiměřeně nutné k získání vhodného pojištění, řízení rizik, odborného poradenství a poskytování služeb.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb zapojenými do našich obchodních procesů.

Příklad použití osobních údajů našimi poskytovateli služeb je :

 • předáváme vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, kteří nám pomáhají prodávat a analyzovat data, abychom vás informovali a poskytovali doporučení o našich produktech, včetně prodeje, speciálních nabídek, nových funkcí webových stránek, zasílali vám propagační zprávy.

Našimi poskytovateli marketingových služeb a dat máme na mysli „Google Analytics“, „Google Ads“, „Reklamy na Facebooku“, „Kontaktní formulář 7“, „AddThis“, „Microsoft Dynamics 365 Marketing“, „Sales Force“ a další. Zásady ochrany osobních údajů našich poskytovatelů služeb jsou k dispozici na jejich webových stránkách. Neprověřujeme činnost těchto poskytovatelů služeb, pojistitelů a odborných poradců před použitím nebo zveřejněním osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je to nutné k poskytování služeb naším jménem nebo ke splnění zákonných požadavků, nicméně v žádném případě neneseme odpovědnost. za jednání (činnost)/nečinnost takových poskytovatelů služeb.

3 4. Kromě konkrétních případů zpřístupnění uvedených v této části můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit také v případě, že je takové zpřístupnění nezbytné k plnění zákonných povinností, podle kterých jsme povinni tak učinit, abychom chránili vaše životně důležité zájmy nebo životní zájmy jiných fyzických osob. Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků v soudních řízeních, ať už správních nebo předžalobních.

 1. Přenos vašich osobních údajů do zahraničí

4.1. V této části poskytujeme informace o případech, kdy mohou být osobní údaje předány mimo Ukrajinu.

4.2. Vaše osobní údaje můžeme předávat našim protistranám v zahraničí (zahraničním subjektům vztahů souvisejících s osobními údaji), abychom naším jménem poskytovali služby a/nebo dodržovali zákonné požadavky. Předávání údajů zahraničním subjektům vztahů souvisejících s osobními údaji bude chráněno vhodnými prostředky ochrany a bude provedeno pouze za podmínky, že příslušný stát zajistí přiměřenou ochranu osobních údajů v případech stanovených právními předpisy Ukrajiny. nebo mezinárodní smlouvy Ukrajiny.

4.3. Naše webové stránky jsou hostovány v datových centrech v Kyjevě na Ukrajině (hostingová služba: HOSTiQ). V případě předávání údajů zahraničním subjektům vztahů souvisejících s osobními údaji jsou tyto údaje chráněny vhodnými prostředky ochrany a pouze za podmínky, že příslušný stát zajistí přiměřenou ochranu osobních údajů v případech stanovených právními předpisy Ukrajiny nebo mezinárodními smlouvami. Ukrajiny.

4.4. Pokud na tyto webové stránky přistupujete v jiné zemi, než je země, kde je hostován náš server, komunikace s vámi může zahrnovat přenos informací přes mezinárodní státní hranice. Návštěvou našich webových stránek nebo jinou elektronickou komunikací s námi souhlasíte s takovým převodem. I když vaše jurisdikce nemá stejné zákony na ochranu soukromí jako jurisdikce místa, kde se server nachází, budeme s vašimi informacemi zacházet jako s takovými, které jsou chráněny těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Zprávy a korespondence

Vyplněním registračního formuláře na webu a umístěním při vyplňování registračního formuláře grafický symbol do pole, kde je navrhován souhlas se zasíláním, v informačních a marketingových zprávách, které obsahují informace o zboží a/nebo službách, reklama a obchodních nabídek o takovém zboží a/nebo službách, s odkazy na podmínky takového souhlasu (dále také jen Zprávy), souhlasíte s použitím svých kontaktních údajů (e-mailová adresa, telefonní číslo, jiné síťové identifikátory odběratele), abychom vám zasílali zprávy (přihlášení do e-mailových seznamů) od nás, jakož i od našich partnerů, zejména Státního ústavu „Ústav krevní patologie a transfuzního lékařství Národní akademie lékařských věd Ukrajiny“, PE „Infuzia“ (dále také jen Souhlas).

V případě dalších změn Zásad vás budeme o těchto změnách informovat dopisem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Informační a reklamní zasílání bude probíhat na základě vašeho souhlasu (přihlášení k odběru newsletterů), který udělíte prostřednictvím webové stránky, registrací na online akci nebo při objednávce zboží a/nebo služeb prostřednictvím webové stránky, vyplněním samostatného formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru. nebo formulář zpětné vazby.

Můžeme vám zasílat informace a reklamní korespondence, které obsahují informace o zboží a/nebo službách, marketingu, reklamě a komerčních nabídkách takového zboží a/nebo služeb.

Provádíme informační, reklamní, marketingové korespondence ve formě e-mailů, zpráv ve Viberu, textových zpráv.

Kdykoli můžete jednoduchou a srozumitelnou formou odmítnout zasílání informačních a reklamních sdělení (odhlásit se z odběru newsletterů) a odvolat svůj souhlas se zasíláním zpráv (newsletter) zdarma.

Postup pro odhlášení z newsletteru:

 • e – maily Chcete-li se odhlásit z přijímání komunikačních zpráv (odhlásit odběr) zasílaných na vaši e-mailovou adresu, klikněte na hypertextový odkaz „odhlásit odběr“ na konci každého e-mailu.
 • Viber mailing . Chcete-li odmítnout přijímat rychlé zprávy (odhlásit se z odběru newsletteru) zasílané prostřednictvím aplikace Viber na vašem smartphonu, musíte v samotné aplikaci Viber vybrat kontakt, od kterého od nás dostáváte rychlé zprávy, klikněte na „Podrobnosti“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat zprávy “.
 • Distribuce textových zpráv . Chcete-li se odhlásit z odběru textových zpráv, zašlete žádost o odhlášení na adresu uf@uf.ua v jakékoli podobě. V dopise nezapomeňte uvést své kontaktní telefonní číslo, na které se chcete z odběru newsletteru odhlásit.
 1. Ukládání a mazání osobních údajů

6.1. Tato část popisuje zásady a postup uchovávání dat, který zajišťuje, že dodržujeme zákonné požadavky na uchovávání a mazání osobních údajů.

6.2. Vaše osobní údaje si můžeme ponechat, pokud na tom máme oprávněný zájem. Poté, co pomine potřeba relevantních údajů, vymažeme informace, které vás mohou jakkoli identifikovat osobně, ale můžeme ukládat anonymizované (depersonalizované) údaje, například pro analytické nebo výzkumné účely, můžeme tyto informace předávat třetí strany, ale pouze za podmínky, že budou vymazány jakékoli osobní údaje o vás.

6.3. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu minimálně 1 pracovního dne po obdržení vašeho souhlasu a dále maximálně po dobu 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o zrušení předplatného nebo žádosti o vymazání údajů.

6.4. Navzdory výše uvedeným ustanovením bodu 6 uchováváme vaše osobní údaje, pokud je takové uchování informací nutné pro splnění zákonných povinností, podle kterých jsme povinni tak činit k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiných osob. fyzické osoby.

 1. Změny a doplňky

7.1. Tyto zásady můžeme pravidelně aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

7.2. Tyto zásady můžeme kdykoli změnit nebo doplnit podle našeho uvážení. Tyto změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění oznámení o změně nebo doplnění na webových stránkách. Můžeme vás také informovat o změnách zásad e-mailem nebo jinými prostředky elektronické komunikace. Pokračováním v používání webu potvrzujete svůj souhlas s podmínkami zásad s příslušnými změnami a doplňky.

 1. Vaše práva a povinnosti

8.1. V této části poskytneme stručný přehled vašich práv podle právních předpisů o ochraně osobních údajů. Některá práva jsou složitá a naše nápověda neobsahuje všechny podrobnosti. Proto byste se měli seznámit s příslušnými zákony a směrnicemi regulačních orgánů, abyste získali plný rozsah těchto práv.

8.2. Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů o Vás a s ohledem na účely zpracování na doplnění neúplných osobních údajů o Vás.

8.3. V některých případech máte právo na bezodkladné vymazání svých osobních údajů. Mezi takové případy patří:

 • osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů;
 • pokud jste proti zpracování údajů v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;
 • nezákonné zpracování vašich osobních údajů.

Existují výjimky z práva na vymazání údajů. Obecné vyloučení stanoví nutnost zpracování pro výkon svobody projevu a práva na informace; dodržování zákonných povinností, realizace nebo obhajoba právních nároků.

8.4. V některých případech máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Mezi takové případy patří:

 • vaše popírání přesnosti osobních údajů;
 • zpracování bylo provedeno nezákonně, ale jste proti výmazu údajů;
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány, ale Vy jste je potřebovali pro výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • Vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude taková námitka ověřena.

Pokud bylo zpracování omezeno na tomto základě, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Zároveň to zpracujeme jiným způsobem:

 • s vaším souhlasem k výkonu nebo obhajobě vašich právních nároků;
 • k ochraně práv jiných fyzických nebo právnických osob;
 • z jiných důvodů spojených s důležitými veřejnými zájmy.

8.5. Abyste nám pomohli chránit vaše soukromí:

 • ukončete svou relaci na webu poté, co jej ukončíte;
 • poskytovat nám pravdivé, přesné a úplné informace;
 • nepoužívejte webové stránky, pokud jste mladší 18 let;
 • neposkytujte nám informace o nikom jiném bez ohledu na skutečnost, že k tomu máte povolení.

8.6. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaké informace o vás uchováváme, včetně žádostí o změny nebo vymazání, máte právo podat žádost o osobní údaje. Žádost můžete odeslat na e-mailovou adresu uf@uf.ua. Vezměte prosím na vědomí, že možná budeme muset v rámci vaší žádosti vyloučit některé informace, například z důvodu ochrany soukromí ostatních, nebo pokud máme právní nebo jiné důvody takové informace vyloučit.

8.7. Vezměte prosím na vědomí, že vymazání vašich osobních údajů omezí naši schopnost vás kontaktovat a poskytovat vám nabídky, což zase omezí vaši schopnost takové nabídky využívat.

 1. Soubory cookie

9.1. Cookies jsou soubory, které obsahují identifikátor (soubor písmen a čísel) odeslaný internetovým serverem do internetového prohlížeče a uložený v prohlížeči. Identifikátor je pak směrován zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku na serveru.

9.2. Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „dlouhé relace“. Trvalé soubory cookie jsou uloženy v prohlížeči a jsou platné do data vypršení platnosti, pokud nejsou před tímto datem vymazány; cookies dlouhé relace vyprší poté, co uživatel ukončí relaci, po zavření prohlížeče.

 1. Soubory cookie, které používáme

10.1. Soubory cookie používáme pro následující účely:

 • autentizace: používáme cookies k vaší identifikaci během vaší návštěvy a navigace na našich webových stránkách;
 • stav: používáme soubory cookie, abychom zjistili, zda jste přihlášeni na naše webové stránky pod svým přihlašovacím jménem;
 • personalizace: používáme soubory cookie k ukládání informací o vašich preferencích a přizpůsobení webových stránek podle vašich potřeb;
 • zabezpečení: používáme soubory cookie jako prvek ochrany uživatelského účtu, včetně zabránění neoprávněnému použití přihlašovacích údajů a k ochraně našich webových stránek a služeb jako celku;
 • reklama: používáme soubory cookie k zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat;
 • analýza: používáme soubory cookie k analýze účinnosti našich webových stránek a služeb;
 • souhlas: Soubory cookie používáme k ukládání vašich preferencí pro soubory cookie pro širší účely.
 1. Soubory cookie používané našimi poskytovateli služeb

11.1. Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a mohou být uloženy ve vašem zařízení během vaší návštěvy našich webových stránek.

11.2. K analýze používání našich webových stránek používáme Google Analytics. Google Analytics shromažďuje informace o používání našich webových stránek pomocí souborů cookie. Informace shromážděné o našich webových stránkách se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na tomto odkazu.

11.3. Analytické soubory cookie nám pomáhají porozumět tomu, kolik návštěvníků přichází na naše webové stránky, kolikrát je navštíví a kolikrát jsou zobrazeny určité stránky na našem webu. Ačkoli nám analytické soubory cookie umožňují shromažďovat určité informace o vaší webové historii nebo o tom, kolikrát jste stránky navštívili, nemůžeme je použít k získání vašich podrobností, jako je vaše e-mailová adresa nebo jméno.

 1. Správa cookies 

12.1. Pokud nechcete přijímat soubory cookie z našich webových stránek, můžete změnit nastavení prohlížeče a soubory cookie již nebudou přijímány. Pokud se tak rozhodnete, vezměte prosím na vědomí, že webové stránky nebudou moci fungovat jako dříve.

12.2. Všechny oblíbené prohlížeče (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera) umožňují změnit nastavení souborů cookie tak, aby nebyly zahrnuty na žádné z navštívených stránek. Informace o deaktivaci cookies v hlavních prohlížečích naleznete v sekci „Jak spravovat cookies“, zejména na stránkách Úřadu komisaře pro informace Velké Británie.

 1. Kontaktní údaje

V případě problémů se zpracováním osobních údajů kontaktujte:

Tel.: +38 (044) 246-83-83

E-mail: uf@uf.ua

Rádi Vás přivítáme! Velmi si vážíme vašich názorů, připomínek či návrhů, pomáhají nám zlepšovat kvalitu naší práce.

Vydání zásad k 1. 2. září 2022.


SAMOLÉČBA MŮŽE BÝT PRO VAŠE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ

Před použitím produktu nabízeného v tomto informačním zdroji se doporučuje poradit se s lékařem a přečíst si pokyny.

Informace o zdravotnických produktech pro profesionální práci zdravotníků. INSTYLAN (INSTILAN) 0,16% bezbarvý, transparentní, viskózní gel kyseliny hyaluronové neživočišného původu, sterilní, fyziologické pH.

INSTYLAN 0,16% schválen jako zdravotnický prostředek třídy ІІa. EU prohlášení o shodě. Registrační číslo: DD 60107286 0001 Výrobce: Diaco Biofarmaceutici SRL Via Flavia 124, 34147, Terst, Itálie. E-mail: info@diaco.it. www.diaco.it.

Souhlas se vstupem na stránky
Tyto webové stránky a zde uvedené informace jsou určeny výhradně odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tj. osoba oprávněná předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, nebo zaměstnanec provozovatele zdravotních služeb.

Upozornění: Osoba, která nesplňuje výše uvedené prohlášení a vstoupí na tyto webové stránky, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.